Platform dagangan forex Java

Lesen Penggunaan Pengeluaran. Tertakluk kepada pematuhan anda terhadap terma dan syarat Perjanjian ini termasuk pembayaran yuran lesen yang berkenaan, Pemberi Lesen memberi kepada anda suatu lesen yang tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik, tanpa hak untuk menyublis, untuk tempoh Perjanjian ini, untuk : Lesen sedemikian terhad kepada bilangan CPU tertentu jika dilesenkan oleh CPU atau contoh-contoh Mesin Maya Java jika lesen oleh mesin maya yang mana anda telah membayar yuran lesen.

Produk atau modul perisian pihak ketiga yang dibekalkan oleh Pemberi Lesen, jika ada, boleh digunakan semata-mata dengan Perisian, dan mungkin tertakluk kepada penerimaan terma dan syarat yang disediakan oleh pihak ketiga tersebut. Apabila lesen itu berakhir anda mesti berhenti menggunakan Perisian dan menyahpasang semua contoh. Semua hak yang tidak diberikan secara khusus kepada anda di sini disimpan oleh Pemberi Lesen. Menyalin dan mengedar semula, dalam apa-apa bentuk, Permohonan Perisian atau Pemaju kepada pelanggan langsung atau tidak langsung anda adalah dilarang.Pemberi Lesen tidak memberi jaminan bahawa operasi Produk Perisian akan selamat, ralat bebas, atau bebas dari gangguan. Setakat mana sekatan yang nyata atau tersirat tidak dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, sekatan-sekatan yang nyata atau tersirat itu akan terus berkuatkuasa dan berkuatkuasa sehingga ke tahap yang maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang tersebut. Perjanjian ini adalah perjanjian lengkap dan eksklusif antara pihak-pihak yang berkenaan dengan hal perkara di sini, menggantikan dan menggantikan mana-mana dan semua perjanjian, komunikasi dan pemahaman yang sebelum dan selepas kedua-duanya bertulis dan lisan berkenaan perkara tersebut.

Anda tidak akan mengedarkan Perisian kepada mana-mana orang secara tersendirian atau berdasarkan OEM pengeluar peralatan asli. TERM a. Sekiranya anda menggunakan Perisian di bawah lesen yang dinyatakan di bawah Seksyen 1 a, Perjanjian ini akan berkuatkuasa untuk tempoh penilaian atau tempoh pembangunan. Sekiranya anda menggunakan Perisian di bawah lesen yang dinyatakan di bawah Seksyen 1 b Perjanjian ini akan berkuatkuasa sama ada untuk tempoh satu tahun jika dibeli sebagai lesen langganan tahunan atau secara berterusan jika dibeli sebagai lesen kekal.


Pemberi Lesen tidak diwajibkan untuk menyediakan Perkhidmatan Sokongan dalam situasi berikut: Di samping itu, Pemberi Lesen tidak diwajibkan untuk memberikan Perkhidmatan Sokongan untuk kod perisian yang ditulis oleh kliennya sendiri berdasarkan Produk.


Perjanjian ini secara automatik akan ditamatkan tanpa notis jika anda melanggar mana-mana terma Perjanjian ini. Penggunaan Perisian pada jumlah CPU yang lebih besar atau contoh-contoh Mesin Maya Jawa akan memerlukan pembayaran yuran lesen tambahan. Berita - Berita dalam talian yang disajikan kepada anda tanpa meninggalkan platform MT5. Sekiranya berlaku pelanggaran waranti itu, Pemberi Lesen hendaklah, platform forex trading java, pada pilihannya, membetulkan Perisian atau menggantikan Perisian tersebut secara percuma. Bukan masalah lagikarena Anda boleh secara automatik menyalin transaksi dari trader lain. Pihak-pihak dengan ini bersetuju untuk bidang kuasa eksklusif dan tempat mahkamah yang terletak di Zurich, Switzerland untuk menyelesaikan sebarang pertikaian platform forex trading java keluar atau berkaitan dengan Perjanjian ini. Metatrader sangat bagus untuk penunjuk dan penunjuk, tetapi masih terdapat beberapa sebab untuk menggunakan FXTrade platform forex trading java Ya, platform forex trading java, ia boleh menjadi keseronokan ... Dalam video ini, saya meneruskan semua tetapan dalam platform dan bagaimana anda boleh membuatnya kelihatan dan berkelakuan seperti yang anda mahu. Lesen sedemikian adalah terhad kepada bilangan CPU tertentu jika dilesenkan oleh CPU atau contoh-contoh Mesin Maya Java jika lesen oleh mesin maya yang mana anda telah membayar yuran lesen. Perkara terbaik tentang Oanda adalah bahawa mereka mempunyai pelaksanaan yang sangat baik, spread yang baik dan mereka adalah syarikat yang kukuh.

Jika Ralat sedemikian telah diperbetulkan dalam Pelepasan Penyelenggaraan, Pemegang Lesen mesti memasang dan melaksanakan Pelepasan Penyelenggaraan yang berkenaan; sebaliknya, Kemas Kini mungkin disediakan dalam bentuk pembetulan, prosedur atau rutin sementara, yang akan digunakan sehingga Pelepasan Penyelenggaraan yang mengandungi Kemas kini kekal boleh didapati. Semasa Tempoh Perjanjian Lesen, Pemberi Lesen hendaklah membuat Penyelenggaraan Penyediaan yang tersedia kepada Pemegang Lesen jika, apabila dan apabila Pemegang Lesen membuat apa-apa Siaran Penyenggaraan sedemikian tersedia secara umum kepada para pelanggannya.

Pihak-pihak dengan ini membenarkan ke bidang kuasa eksklusif dan tempat mahkamah yang terletak di Zurich, Switzerland untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang timbul atau berkaitan dengan Perjanjian ini. Penggunaan Pengeluaran tidak termasuk hak untuk membiak Perisian untuk sublicensing, penjualan semula atau pengedaran, termasuk tanpa batasan, pengendalian pada masa perkongsian atau pengedaran Perisian sebagai sebahagian daripada susunan ASP, VAR, OEM, pengedar atau pengecualian.

Pergi ke http: Pemberi Lesen bersedia melesenkan Perisian kepada anda hanya dengan syarat bahawa anda menerima semua syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini. Dengan menandatangani Perjanjian ini atau dengan memuat turun, memasang atau menggunakan Perisian, anda telah menyatakan bahawa anda memahami Perjanjian ini dan menerima semua istilahnya.

Sekiranya anda tidak menerima semua terma Perjanjian ini, Pemberi Lesen tidak mahu melesenkan Perisian kepada anda, dan anda tidak boleh memuat turun, memasang atau menggunakan Perisian. Lesen Penggunaan dan Penggunaan Penggunaan Penilaian. Tertakluk kepada pematuhan anda terhadap terma dan syarat Perjanjian ini, Pemberi Lesen memberikan kepada anda lesen peribadi, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, tanpa hak untuk menyublis, untuk tempoh Perjanjian ini, untuk menggunakan Perisian secara semata-mata untuk Penggunaan dan Penggunaan Penilaian.

Lesen langganan tahunan akan diperbaharui secara automatik oleh satu tahun melainkan jika ia ditamatkan dengan notis satu bulan sebelumnya. Perjanjian ini secara automatik akan ditamatkan tanpa notis jika anda melanggar mana-mana terma Perjanjian ini. Setelah penamatan, anda mesti dengan serta-merta berhenti menggunakan Perisian dan memusnahkan semua salinan Perisian dalam pemilikan atau kawalan anda. Pemberi Lesen akan membuat usaha yang munasabah secara komersial untuk menyediakan Kemas kini yang direka untuk menyelesaikan atau meluluskan Ralat yang dilaporkan.

platform forex trading java

platform forex trading java

Pemberi Lesen tidak mempunyai kewajipan untuk menyokong atau menyelenggara mana-mana versi produk atau platform pihak ketiga yang mendasar termasuk tetapi tidak terhad kepada perisian, JVM, sistem operasi atau perkakasan yang produknya disokong kecuali i versi Produk semasa dan pendasar ketiga platform parti, dan ii kedua-dua versi sebelum Produk dan sistem operasi sebelum tempoh enam enam 6 bulan selepas ia mula digantikan. Pemberi Lesen mempunyai hak untuk menggantung prestasi Perkhidmatan Sokongan jika Pemegang Lesen tidak membayar apa-apa amaun yang perlu dibayar kepada Pemberi Lesen di bawah Perjanjian dalam masa tiga puluh 30 hari selepas amaun itu terhutang.

Pemberi Lesen berhak untuk memberhentikan Perkhidmatan Sokongan sekiranya Pemberi Lesen, mengikut budi bicara mutlaknya, menentukan bahawa sokongan berterusan bagi mana-mana Produk tidak lagi dapat dilaksanakan secara ekonomi. Pemberi Lesen akan memberikan Pemberi Lesen sekurang-kurangnya tiga 3 bulan sebelum notis bertulis tentang apa-apa penghentian sedemikian Perkhidmatan Sokongan dan akan mengembalikan apa-apa yuran Perkhidmatan Sokongan yang tidak terakru Pemegang lesen mungkin mempunyai prabayar berkenaan dengan Produk yang terjejas.

Sekiranya berlaku pelanggaran waranti itu, Pemberi Lesen hendaklah, pada pilihannya, membetulkan Perisian atau menggantikan Perisian itu secara percuma. Waranti yang dinyatakan di atas dibuat untuk dan untuk kepentingan anda sahaja. Pemberi Lesen tidak memberi jaminan bahawa Produk Perisian akan memenuhi keperluan anda atau beroperasi di bawah syarat penggunaan tertentu anda.

Pemberi Lesen membenarkan bahawa Perisian akan dapat melaksanakan dalam semua hal yang material mengikut spesifikasi berfungsi yang dinyatakan dalam dokumentasi yang terpakai untuk tempoh 90 hari selepas tarikh anda memasang Perisian.

Peningkatan tidak termasuk pelepasan produk baru atau ciri tambahan yang mana mungkin ada caj berasingan.

Tiada kegagalan mana-mana pihak untuk menjalankan atau menguatkuasakan mana-mana haknya di bawah Perjanjian ini akan bertindak sebagai penepian hak tersebut. Sebarang terma atau syarat yang terkandung dalam sebarang pesanan pembelian atau dokumen pesanan lain yang tidak konsisten dengan atau sebagai tambahan kepada terma dan syarat Perjanjian ini ditolak oleh Pemberi Lesen dan akan dianggap tidak sah dan tidak berkuatkuasa. Perjanjian ini akan ditafsirkan dan ditafsirkan mengikut undang-undang Switzerland, tanpa mengambil kira prinsip percanggahan undang-undang.

Penggunaan Perisian pada jumlah CPU yang lebih besar atau contoh-contoh Mesin Maya Jawa akan memerlukan pembayaran yuran lesen tambahan. Produk atau modul perisian pihak ketiga yang dibekalkan oleh Pemberi Lesen, jika ada, boleh digunakan semata-mata dengan Perisian. Tiada Hak Lain. Hak-hak anda dalam, dan untuk menggunakan, Perisian adalah terhad kepada yang diberikan secara tegas dalam Seksyen 1. Anda tidak akan menggunakan lain-lain Perisian ini. Kecuali sebagaimana yang dilesenkan secara berlesen dalam Seksyen ini, Pemberi Lesen tidak memberikan hak atau lesen lain, dengan implikasi, estoppel atau sebaliknya.