Pilihan perduaan mql

pilihan binari mql

Penggunaan laman web dan sistem web MT4-binary yang tidak dibenarkan termasuk kemasukan tanpa izin ke sistem perintis MT4, penyalahgunaan kata laluan, atau penyalahgunaan maklumat yang dipaparkan di tapak adalah dilarang sama sekali.

Terma dan Syarat Sila baca dengan teliti Sila baca terma dan syarat ini dengan berhati-hati. Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat di bawah dan khususnya tetapi tanpa batasan untuk pengecualian waranti dan liabiliti, di bawah. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat di bawah ini, jangan mengakses laman web ini, atau mana-mana bahagiannya. Futures4Pro llc. Hak cipta terpelihara. Hak cipta di halaman dan dalam skrin yang memaparkan halaman, dan maklumat dan bahan di dalamnya dan dalam susunannya, dimiliki oleh Win Global Markets Inc.


Tiada waranti apa-apa jenis, tersirat, tersurat atau statutori termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan yang tidak melanggar hak, hak milik, kebolehdagangan, kualiti memuaskan, kebolehan untuk tujuan tertentu dan kebebasan dari virus komputer yang diberikan bersamaan dengan maklumat dan bahan dan semua jaminan sedemikian secara nyata dikecualikan sepenuhnya sehingga dibenarkan oleh undang-undang.

Pada budi bicaranya akaun perduaan MT4 boleh dikenakan untuk jumlah yang didepositkan pada masa kemudian. MT4-binary akan sentiasa mendebit kad yang diminta untuk jumlah yang terhutang, bagaimanapun, dalam hal kad kredit akan ditolak untuk baki yang jatuh tempo dalam akaun pedagang, MT4-binary akan mencuba kad lain yang digunakan peniaga di dalamnya Akaun MT4-binari untuk mengecas baki yang diperlukan.

Penyerahan Semua maklumat yang dikemukakan kepada MT4-binari melalui laman web ini akan dianggap dan tetap menjadi milik binary MT4-binary dan MT4-akan digunakan untuk apa-apa tujuan, apa-apa idea, konsep, pengetahuan atau teknik yang terkandung dalam maklumat pelawat ke laman web ini menyediakan MT4-binari melalui laman web ini.

MT4-binari boleh memutuskan mengikut budi bicaranya sendiri sama ada atau tidak untuk memberi bonus. Perwakilan dan Waranti Sehingga tarikh di sini, dan tarikh setiap transaksi dalam Akaun Pelanggan dan sebarang tarikh di mana MT4-binary. Pelanggan dilarang dan tidak memberikan dan tidak akan memberi kepentingan keselamatan dalam Akaun Pelanggan dengan MT4-binari. Pelanggan tidak akan menjejaskan sebarang transaksi dalam Akaun Pelanggan melainkan Pelanggan memahami MT4-binary. Pelanggan dengan ini dan tidak boleh ditarik balik untuk melindungi Kod Akses dan dengan ini mengetepikan sebarang dan semua tuntutan terhadap Syarikat berhubung dengan penggunaan mana-mana Kanun Akses tanpa kebenaran.

Ini adalah kontrak yang mengikat. Sekiranya pembayaran tidak dibuat pada tarikh yang dipersetujui, perolehan MT4-binari akan menambah baki apa-apa bonus yang ditambahkan ke akaun sebagai sebahagian daripada baki yang sepatutnya. MT4-binari akan memajukan akaun yang tidak dibayar kerana kenakalan, punggung caj, percubaan fraut dan sebaliknya akaun dengan baki yang tidak dibayar kepada agensi kutipan. Pedagang bertanggungjawab untuk semua bayaran yang dikenakan oleh agensi pengumpulan. Dagangan MT4-binari. Sebelum melaksanakan sebarang transaksi, kami menasihatkan anda untuk membaca penjelasan yang mungkin terdapat di laman web mengenai setiap jenis transaksi.

MT4-binari mungkin menawarkan budi bicara mutlak yang tertunda pengaturan deposit kepada peniaga di mana jumlah deposit didepositkan ke akaun perdagangan peniaga dengan MT4-binari dan tarikh yang telah dipersetujui untuk mengenakan caj kad kredit peniaga.

Peraturan perdagangan ditetapkan secara eksklusif oleh MT4-binary. Pelanggan memberi kuasa kepada MT4-binary untuk mengambil kedudukan dagangan untuk Akaun Pelanggan mengikut arahan Pelanggan yang diterima melalui binary MT4. Pelanggan bersetuju untuk bertanggungjawab secara konkrit untuk apa-apa arahan yang diterima secara elektronik yang dikenalpasti dengan kata laluan Pelanggan dan Nombor akaun dan untuk sebarang arahan elektronik, lisan dan bertulis termasuk, tetapi terhad kepada, mana-mana Perintah kepada MT4-binari.


Jumlah pengeluaran minima adalah unit denominasi yang ditakrifkan dalam akaun anda. Jika anda belum mencapai jumlah yang dikehendaki dalam tempoh masa ini, maka bonus dan perdagangan yang dimenangi yang dihasilkan dengan menggunakan bonus, akan dibatalkan dan ditolak dari baki yang tersedia.

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda jika tapak itu tidak boleh diakses atau tidak dapat digunakan secara keseluruhan atau sebahagian, atas sebarang sebab. Tanpa menjejaskan keluasan yang disebut di atas, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda jika laman web ini tidak boleh diakses atau tidak tersedia secara keseluruhan atau sebahagian untuk apa-apa sebab di luar kawalan kami yang munasabah atau kerana kami menjalankan penyelenggaraan, peningkatan, perkembangan atau sebagainya.

MT4-binari tidak akan tertakluk kepada apa-apa kewajipan kerahsiaan mengenai maklumat yang dikemukakan kecuali secara nyata dipersetujui secara bertulis oleh MT4-binari termasuk di bawah dasar privasinya atau seperti yang dinyatakan secara khusus oleh undang-undang. Ketersediaan Laman ini tidak bertujuan untuk disebarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan.

Jual transaksi pilihan tidak akan dipertimbangkan untuk jumlah dagangan yang perlu dipenuhi untuk mengeluarkan bonus. Sebelum mengeluarkan bonus anda dan tidak lagi 72 jam dari permintaan pengeluaran anda, anda perlu mengemukakan dokumen pengenalpastian berikut: ID foto rasmi seperti kad pengenalan diri, lesen pemandu foto atau pasport. Anda boleh menyembunyikan 12 angka pertama kad anda. Anda tidak boleh menerima bonus untuk deposit apabila, pada masa yang sama, anda mempunyai permintaan pengeluaran yang belum selesai.

Penggunaan Maklumat dan Bahan Anda hanya perlu menggunakan laman web ini mengikut semua undang-undang yang berkenaan. Anda tidak perlu memuat atau menghantar melalui laman web mana-mana virus komputer atau apa sahaja yang direka untuk mengganggu atau mengganggu operasi yang betul dari tapak. Anda hanya boleh menyalin atau memuat turun mana-mana bahagian tapak yang kami telah menyatakan dengan jelas bahawa anda boleh berbuat demikian dan kemudian hanya untuk penggunaan peribadi anda atau apa-apa kegunaan lain yang kami telah dengan jelas dibenarkan dan mengikut lesen ini dan, jika anda mempunyai akaun dengan kami mengikut terma dan syarat kami yang berkaitan dengan akaun itu.

Anda tidak boleh menggunakan akaun peribadi anda dengan MT4-binary. Yuran akan dikenakan pada akhir bulan ke-7, berikutan transaksi yang direkodkan terakhir. Semua maklumat yang diberikan oleh Pelanggan kepada MT4-binari. Perjanjian Keselamatan Dalam rangka untuk mempengaruhi transaksi pada MT4-binary. Perolehan kepada Pelanggan akan ditambah ke baki Akaun Pelanggan, dan kerugian akan ditolak dari baki Akaun tersebut.

Deposit, Caj-caj, Hutang dan Koleksi MT4-binary akan sentiasa melakukan yang terbaik untuk menerima deposit pelanggan. Dalam kes percubaan deposit yang diturunkan disebabkan oleh blok keselamatan, MT4-binary akan cuba menyelesaikan transaksi dengan menghubungi pengeluar kad untuk melaksanakan pengesahan yang diperlukan. MT4-binary tidak selalu memproses urus niaga kad kredit pada saat deposit.

Pemberhentian Dagangan. Dagangan pada MT4-binari. Pelanggan tidak akan mempunyai apa-apa tuntutan atau hak untuk ganti rugi disebabkan oleh kerugian yang ditanggung akibat daripada pemberhentian tersebut, sama ada berkenaan dengan kedudukan terbuka atau transaksi yang dimaksudkan oleh Pelanggan untuk dilaksanakan. Pesanan Pengeluaran Pengeluaran: Penyediaan dokumentasi atau sebarang pengesahan Pelanggan jenis lain yang diperlukan dari semasa ke semasa oleh peraturan AML Anti Pengubahan Wang Haram, syarikat Kad Kredit dan MT4-binari adalah prasyarat, sebelum pelaksanaan perintah pengeluaran.Melainkan secara nyata dinyatakan sebaliknya secara bertulis, semua Kontrak dan urus niaga lain dimeterai antara MT4-binari. Kegiatan-kegiatan di MT4-binarycom dan penerbitan di dalamnya tidak menjadi nasihat dalam apa-apa cara, termasuk tanpa batasan, mengenai cukai, tradisi atau undang-undang, atau mereka tidak mengambil kira keperluan khusus Pelanggan, dan anda tidak harus bergantung pada ini untuk melaksanakan apa-apa transaksi pada MT4-binary.

MT4-binari tidak akan tertakluk kepada apa-apa kewajipan kerahsiaan mengenai maklumat yang dikemukakan kecuali secara nyata dipersetujui secara bertulis oleh MT4-binari termasuk di bawah dasar privasinya atau seperti yang dinyatakan secara khusus oleh undang-undang. Pelanggan memahami, mengakui dan bersetuju bahawa kesilapan, pilihan binari mql yang mengakibatkan keuntungan atau kerugian kepada Pelanggan, hanya akan diperbetulkan sehingga tahap nilai perdagangan Pelanggan dalam kedudukannya, dan Akaun Pelanggan akan dikreditkan mengikut cara dan sejauh mana untuk menempatkan Akaun Pelanggan dalam kedudukan yang sama di mana ia akan telah dengan serta-merta pilihan binari mql kepada kesilapan yang berlaku. Harta Intelek dan Kerahsiaan Semua hak cipta, tanda dagangan, rahsia perdagangan dan hak harta intelek lain dalam MT4-binari, pilihan binari mql. Semua maklumat yang diberikan oleh Pelanggan kepada MT4-binari. Pindaan Pelanggan memahami, mengakui dan bersetuju bahawa MT4-binary. Pelanggan tidak akan menjejaskan sebarang transaksi dalam Akaun Pelanggan melainkan Pelanggan memahami MT4-binary. Peraturan perdagangan ditetapkan secara eksklusif oleh MT4-binary. Pelanggan akan dapat menghasilkan penyata akaun harian, bulanan dan tahunan yang memperincikan aktiviti transaksi, penyata untung rugi, kedudukan terbuka, baki margin, kredit dan debit akaun, dan lain-lain. Contoh strategi Pilihan Perduaan Langkah-langkah berikut akan membimbing anda untuk contoh bagaimana membina contoh strategi Opsyen Binari yang disimpan dalam Petunjuk untuk berkomunikasi dengan Penguji Strategi Binari-Pilihan, pilihan binari mql.

MT4-binary tidak menerima apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian atau kerosakan apa-apa jenis yang timbul daripada penggunaan semua atau mana-mana bahagian kandungan ini. Tiada bahagian kandungan ini boleh diterbitkan semula atau diedarkan dengan apa-apa cara tanpa kebenaran bertulis dari MT4-binary. MT4-binary tidak menerima apa-apa liabiliti untuk tindakan pihak ketiga dalam hal ini.

Anda mesti memasang dan mengemas kini perisian semakan virus untuk sistem perkakasan dan perisian anda. Anda juga harus memastikan bahawa teknologi maklumat anda serasi dengan kami dan bahawa apa-apa perkakasan, perisian atau hubungan komunikasi yang anda gunakan adalah mencukupi dan sesuai.

Bonus akan diberikan dan ditambahkan ke akaun dagangan anda dalam masa 24 jam atas permintaan dan tamat tempoh selepas 90 hari. Untuk berhak menarik balik bonus anda, anda mesti menghidupkan jumlah dagangan sebanyak 25 kali jumlah bonus anda. Jika anda belum mencapai jumlah yang dikehendaki dalam tempoh masa ini, maka bonus akan dibatalkan dan ditolak dari baki yang tersedia.

Tidak semua produk dan perkhidmatan tersedia di semua kawasan geografi. Kandungan di sini diterbitkan semata-mata untuk tujuan maklumat dan tidak boleh ditafsirkan sebagai permintaan atau tawaran untuk membeli atau menjual sebarang opsyen, produk derivatif, atau sekuriti lain atau instrumen kewangan yang berkaitan atau b untuk memasuki sebarang perdagangan. Kandungannya berdasarkan maklumat yang diperolehi dari sumber-sumber yang dipercayai dapat dipercayai tetapi tidak dijamin sebagai tepat, ataupun pernyataan lengkap atau ringkasan dari pasaran atau perkembangan yang dirujuk dalam kandungan.

Batasan Liabiliti Tidak akan dikenakan sebarang kerugian ganti rugi MT4-binary untuk apa-apa ganti rugi, termasuk tanpa had kerugian, kerugian atau perbelanjaan langsung, tidak langsung, sampingan, atau akibat yang timbul berkaitan dengan laman web ini atau mana-mana tapak yang berkaitan atau penggunaannya atau ketidakupayaan untuk penggunaan oleh mana-mana pihak, atau berkaitan dengan apa-apa kegagalan prestasi, kesilapan, ketinggalan, gangguan, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, virus komputer atau kegagalan garis atau sistem, walaupun MT4-binari, atau wakilnya, dinasihatkan kemungkinan kerosakan, kerugian, atau perbelanjaan sedemikian atau sepatutnya atau sedar tentang kemungkinan timbul yang sama.

Opsyen, produk derivatif dan instrumen kewangan yang berkaitan tidak sesuai untuk semua pedagang, dan perdagangan instrumen ini dianggap berisiko. Prestasi lalu tidak semestinya menunjukkan hasil masa depan.

Anda boleh menarik balik baki anda pada bila-bila masa, bagaimanapun, jika jumlah dagangan yang diperlukan untuk memenuhi bonus bonus belum dicapai maka jumlah bonus akan ditolak dari baki akaun anda dan baki baki yang ada akan bebas untuk ditarik balik. Mana-mana keuntungan yang dijana apabila jumlah bonus dimasukkan dalam baki dagangan, akan dibatalkan apabila anda memohon pengeluaran. Untuk tujuan volum, dagangan kedua-dua pilihan CALL dan pilihan PUT pada aset yang sama dan pada masa tamat tempoh yang sama akan dianggap sebagai satu perdagangan tunggal.

Pautan Laman ini mungkin mengandungi pautan ke laman web yang dikawal atau ditawarkan oleh pihak ketiga bukan afiliasi MT4-binary. MT4-binary dengan ini menafikan liabiliti untuk apa-apa maklumat, bahan, produk atau perkhidmatan yang disiarkan atau ditawarkan di mana-mana laman web pihak ketiga yang dipautkan ke laman web ini. Dengan membuat pautan ke laman web pihak ketiga, MT4-binary tidak mengendors atau mengesyorkan sebarang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan atau maklumat yang terdapat di laman web tersebut, atau MT4-binary bertanggungjawab untuk kegagalan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan atau diiklankan pada mereka laman web.

Tertakluk kepada yang anda tidak boleh menyalin atau membiak tapak secara keseluruhan atau sebahagian atau sebaliknya menjadikannya sama dengan mana-mana orang. Maklumat dan bahan yang terkandung dalam halaman ini, dan terma, syarat, dan penerangan yang muncul, adalah tertakluk kepada perubahan.

Maklumat Harga. Setiap kedudukan adalah untuk tempoh tamat tempoh tertentu. Pelaksanaan Perintah. Pelanggan mengakui, memahami dan bersetuju bahawa binary MT4. Had Jawatan dan Perdagangan. Pada masa ini MT4-binary. Yuran tidak pada masa ini, tetapi mungkin pada masa akan datang termasuk perkara-perkara seperti caj pernyataan, caj pembatalan pesanan, caj pemindahan akaun, atau fi yang dikenakan oleh mana-mana pasaran atau organisasi kawal selia atau pengawalseliaan yang lain yang timbul daripada penyediaan perkhidmatan MT4-binari di bawah ini.


MT4-binari dan sekutunya juga menuntut hak dalam tanda dagangan dan tanda perkhidmatan lain yang terkandung dalam laman web ini.

Pihak ketiga tersebut mungkin mempunyai dasar privasi yang berlainan daripada binary MT4 dan laman web pihak ketiga boleh memberikan keselamatan yang kurang daripada tapak binary MT4. Tiada Waranti Kami tidak menjamin bahawa laman web itu akan sentiasa boleh diakses dan boleh digunakan, atau penggunaan itu tidak akan terganggu atau bebas.

Deposit kad kredit mungkin, menurut peraturan syarikat kad kredit, dikembalikan kepada kad kredit yang sama apabila pengeluaran dilakukan. Pengeluaran ke akaun bank di mana deposit permulaan telah dilakukan oleh kad kredit akan dilaksanakan kembali kepada kad kredit atau akaun bank mengikut budi bicara syarikat.

Maklumat dan bahan yang terkandung dalam laman web ini, termasuk teks, grafik, pautan atau item lain disediakan "As Is", "As Available". MT4-binary tidak menjamin ketepatan, kecukupan atau kesempurnaan maklumat dan bahan ini dan dengan jelas menafikan liabiliti untuk kesilapan atau ketinggalan dalam maklumat dan bahan ini.

pilihan binari mql

Pengeluaran ke akaun bank atau akaun kad kredit mungkin mengambil masa yang lebih lama, disebabkan prosedur dan dokumentasi keselamatan tambahan dari Pelanggan.

Mana-mana pengguna mesti memastikan bahawa undang-undang yang terpakai yang mengawal pengguna sedemikian membolehkan penggunaannya oleh laman web ini. Bahagian Tambahan atau halaman tertentu di Laman ini mungkin mengandungi istilah dan syarat yang berasingan, yang merupakan tambahan kepada terma dan syarat ini. Sekiranya berlaku konflik, terma dan syarat tambahan akan mentadbir bahagian atau halaman tersebut. Perkhidmatan yang Dibekalkan Tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini dan penerimaan permohonan Pelanggan untuk membuka Akaun dengan MT4-binari.

Maklumat ini tidak boleh dianggap oleh penerima sebagai pengganti untuk menjalankan penilaian mereka sendiri atau sebagai pengganti mendapatkan nasihat undang-undang, kewangan atau cukai. Sebarang pendapat yang dinyatakan dalam kandungan ini dan semua maklumat dalam laman web ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis dan MT4-binari tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemaskini atau menyimpan maklumat semasa yang terkandung di sini.

Anda mengakui bahawa semua hak harta intelektual di laman web ini termasuk tetapi tidak terhad kepada semua paten, hak cipta, hak reka bentuk, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, rahsia perdagangan, pengetahuan, hak databahasa dan hak-hak lain dalam hak kekayaan intelektual sama ada berdaftar atau tidak didaftarkan dan semua aplikasi yang sama di mana saja di dunia milik MT4-binari dan sekutunya dan anda tidak akan mempunyai hak dalam atau ke laman web ini selain daripada hak untuk menggunakannya mengikut syarat-syarat lesen ini.